LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2015-05-05

§1 Ordförande Eva Poulsen hälsade välkommen till de närvarande medlemmarna samt

förklarade mötet öppnat.

§2 Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Gunnar Kållberg och att

jämte ordföranden justera protokollet valdes Margareta Källberg och Margareta

Davidsson

§3 Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes

§4 Verksamhetsberättelse för 2014 godkändes

§5 Ekonomiresultat för 2014 utdelades under mötet.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 upplästes och lades till handlingarna,

och bifogas protokollet tillsammans med ekonomisk berättelse.

§6 Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2014.

§7 Programmet för 2015 var bifogat kallelsen.

Ordf. Eva redogjorde för hur underhållsarbetet med storstugan är tänkt att genomföras

under sommaren med bl.a. utvändig målning och reparation av fönster. Anders

Nilsson och Johnny Källberg fördelar arbetet till föreningens medlemmar.

§8 Val av ledamöter

A. Eva Poulsen, ordförande, 1år

B. Ledamöter i styrelsen

Carolina Jonsson, kvarstår 1 år

Margareta Davidsson 1 år (fyllnadsval)

Birgitta Carlsson, 2 år

Anders Nilsson, 2 år

C. Suppleanter i styrelsen (minst 3 st.)

Patrik Hedenström, kvarstår 1 år

Johnny Källberg, kvarstår 1 år

Gunnar Kållberg, 2år

D. Revisorer ordinarie (två), 1 år

Börje Karlsson, omval

Hans Lindkvist, omval

E. Revisorsuppleant 1år

Lars Hallström, omval

F Festkommitté (minst fyra), 2 år

Marianne Karlsson, kvarstår 1 år

Margareta Källberg, kvarstår 1 år

Ellinor Leijon, kvarstår 1 år

Sonja Skaan , kvarstår 1 år

Lena Olsson, 2 år (sammankallande)

G Valberedning (tre), 1 år

Anita Carlson, 2 år

Susanne Enghag, 2 år

Susann Johansson, 2år

Pia Hallström (sammankallande), omval

Anita Mattikainen, omval

Ingalill Lindkvist, omval

§ 9 Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad 75 kr. för enskild och 125 kr för familj.

§10 Övriga frågor

Frågan kom upp huruvida det skulle gå att installera permanent vatten och avlopp på

Berget. Svaret blev att det skulle gå men inte till en rimlig kostnad, så det är inte

aktuellt. Även toaletten berördes men det är en känslig fråga, och som det är nu så

fungerar det.

§11 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat

och inbjöd till kaffe med dopp samt överlämnade ett vackert blomsterarrangemang

som tack till avgående sekreteraren Gunnar Kållberg.

Vid protokollet

…………………….

Gunnar Kållberg

Ordförande Justerare Justerare

……………………… ………………………… ………………………….

Eva Poulsen Margareta Källberg Margareta Davidsson

Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse 2014

2. Sammandrag över kassabokens poster, 2014

3. Revisionsberättelse, 2014

4. Program, 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2014-05-06

på Berget

 

§1        Ordförande Eva Poulsen  hälsade välkommen till 12 närvarande medlemmar samt förklarade mötet öppnat. 

§2        Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Gunnar Kållberg  och att jämte  ordföranden justera protokollet valdes Ingemar Andersson och Johnny Källberg. 

§3         Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes. 

§4         Verksamhetsberättelse för 2013 godkändes 

§5         Ekonomiresultat för 2013 var tidigare utsänt i samband med kallelsen.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 upplästes och lades till handlingarna,  och bifogas protokollet tillsammans med ekonomisk berättelse. 

§6         Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2013. 

§7         Programmet för 2014 var bifogat  kallelsen.

             Ordf. Eva redogjorde för hur underhållsarbetet med storstugan är tänkt att genomföras 

             med bl.a. utvändig målning under sommaren. Projektledare är Johnny Källberg. 

§8         Medlemsavgiften för år 2015 beslutades oförändrad ( för enskild 75:- och för familj 125:-)

 §9         Val av ledamöter

 A Eva Poulsen, ordförande, 1år 

 B Ledamöter i styrelsen

Carolina Jonsson, 2 år 
Gunnar Kållberg, 2 år
Birgitta Carlsson, kvarstår 1år
Anders Nilsson, kvarstår 1år

 C Suppleanter i styrelsen (minst 3 st.)

Patrik Hedenström, 2år
Johnny Källberg, 2år
Margareta Davidsson, kvarstår 1 år
Torbjörn Ingwall, kvarstår 1 år           

D Revisorer ordinarie (två), 1 år

Börje Karlsson, omval
Hans Lindkvist, omval 

E Revisorsuppleant 1år

Lars Hallström, omval 

F  Festkommitté (minst fyra), 2 år

Marianne Karlsson, 2 år
Margareta Källberg, 2 år
Ellinor Leijon, 2 år
Sonja Skaan , 2 år
Lena Olsson, 1 år
Anita Carlson, sammankallande, kvarstår 1 år
Susanne Enghag, kvarstår 1 år

 G Valberedning (tre), 1 år

 Pia Hallström (sammankallande), omval
 Anita Mattikainen, omval
 Ingalill Lindkvist, omval

 

 §11         Övriga frågor

                Inga frågor fanns

 

 §12        Avslutning

               Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat

               och inbjöd till kaffe med dopp.

 

 

  Vid protokollet

 

  …………………….

  Gunnar Kållberg

 

   Ordförande                                         Justerare                                        Justerare

 

   ………………………              …………………………                ………………………….  

    Eva Poulsen                             Ingemar Andersson                              Jonny Källberg

 

    Bilagor: 1.   Verksamhetsberättelse

2.      Sammandrag över kassabokens poster, 2013

3.      Revisionsberättelse, 2013

4.      Program, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2013-05-07
på Berget

§1        Ordförande Eva Poulsen  hälsade välkommen till 14 närvarande medlemmar samt     
förklarade mötet öppnat.

§2        Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Gunnar Kållberg  och att                                
jämte  ordföranden justera protokollet valdes Ingemar Andersson och Jonny Källberg

§3         Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes

§4         Verksamhetsberättelse för 2012 godkändes

§5         Ekonomiresultat för 2012 var tidigare utsänt i samband med kallelsen.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 upplästes och lades till handlingarna,   
och bifogas protokollet tillsammans med ekonomisk berättelse.

§6         Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2012.

§7         Programmet för 2013 var bifogat  kallelsen.

§8         Medlemsavgiften för år 2014 beslutades oförändrad ( för enskild 75:- och för   
familj125:-)

§9         Mötet beslutade att ändra stadgarna så att suppleanterna blir valda på 2 år med hälften  
förskjutna 1 år.

§10       Val av ledamöter
A Eva Poulsen, ordförande, 1år

             B Ledamöter i styrelsen
Birgitta Carlsson, 2år
Anders Nilsson, 2år
Carolina Jonsson, kvarstår 1år
Gunnar Kållberg,     -"-      1år

             C Suppleanter i styrelsen (minst 3 st.)
Margareta Davidsson, 2år
Torbjörn Ingwall, 2år
Patrik Hedenström, 1år
Jonny Källberg, 1år

             D Revisorer ordinarie (två), 1 å
Börje Karlsson, omval
Hans Lindkvist, omval

 

             E Revisorsuppleant 1år
Lars Hallström, omval

            F  Festkommitté (minst fyra), 2 år
Anita Carlson, sammankallande, 2 år
Susanne Enghag, kvarstår 2 år
Marianne Karlsson, 1år
Margareta Källberg, 1år
Ellinor Leijon, kvarstår 1 år
Sonja Skaan ,Kvarstår 1 år

              G  Valberedning (tre), 1 år
Pia Hallström (sammankallande), omval
Anita Mattikainen, omval
Ingalill Lindkvist, omval

 §11         Övriga frågor
Ordf. Eva tog upp frågan om att byta bank från Nordea till Bergslagens Sparbank.
Anders undersöker de ekonomiska förutsättningarna.
Gunnar informerade angående tilltänkt angagemang för hembygdsföreningen, för          att bl.a. sköta Kistnäsholmen ingående i Bergslagskanalen.
Hembygdsföreningen är inte intresserade och gör bedömningen att vi har fullt upp          att göra med Berget och att detta bör ligga på båtklubbarna.

  §12        Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat
och inbjöd till kaffe med dopp.

 

  Vid protokollet

  …………………….
Gunnar Kållberg

   Ordförande                                         Justerare                                        Justerare

   ………………………              …………………………                ………………………….  
Eva Poulsen                             Ingemar Andersson                              Jonny Källberg

    Bilagor: 1.   Verksamhetsberättelse

 1. Sammandrag över kassabokens poster, 2011
 2. Revisionsberättelse, 2011
 3. Program, 2012

   

           

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2012-05-10
på Berget

§1        Ordförande Eva Poulsen  hälsade välkommen till 11 närvarande medlemmar samt     
förklarade mötet öppnat.

§2        Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Gunnar Kållberg  och att                                
jämte  ordföranden justera protokollet valdes Anita Carlson och Kerstin Wålstedt.

§3         Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes

§4         Verksamhetsberättelse för 2011 godkändes

§5         Anders redogjorde för ekonomiresultat för 2011.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 godkändes, och bifogas protokollet  
tillsammans med ekonomisk berättelse.

§6         Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2011.

§7         Programmet för 2012 var bifogat  kallelsen.

§8         Val av ledamöter
Följande ledamöter och övriga funktioner valdes:

A. Ordinarie ledamöter i styrelsen (fyra + ordföranden)
Eva Poulsen, ordförande, 1 år
Gunnar Kållberg , 2 år
Carolina Jonsson,  2 år
Anders Nilsson, kvarstår, 1 år
Birgitta Carlsson, kvarstår,1 år

B. Suppleanter i styrelsen (minst tre), 1 år
Stefan Haajanen, omval
Margareta Davidsson, omval
Torbjörn Ingwall, omval
Lilly-Anne Eriksson, omval

C. Revisorer ordinarie (två), 1 år
Börje Karlsson, omval
Hans Lindkvist, omval

D. Revisorsuppleant (en), 1 år
Lars Hallström, omval

 

 

E. Festkommitté (minst tre), 2 år
Anita Carlson, sammankallande, kvarstår 1 år
Marlene Regnström, kvarstår 1 år
Susanne Enghag, kvarstår 1 år
Ellinor Leijon,  2 år
Sonja Skaan 2 år

F. Valberedning (tre), 1 år
Pia Hallström (sammankallande), omval
Anita Mattikainen, omval
Ingalill Lindkvist, omval

  §9              Övriga frågor
Ordf. informerade om medlemsavgiften för 2012 som höjdes och fastställdes  
2011.
Margareta  Davidsson efterlyste en arbetsplan för Berget. Styrelsen fastställer en   .                   vid nästa styrelsemöte.
Anders informerade om ansökan om medel för målning av byggnaderna, vilken
resulterat i avslag.
Margareta D. informerade om resa till Åland till ett billigt pris om vi blir
tillräckligt många resande.
Gunnar uppmanade att det är möjligt att plocka prylar på Lions loppmarknad
efter kl. 12.00 lördag 26 maj.

  §10            Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat
och inbjöd till kaffe med dopp.

 

  Vid protokollet

  …………………….
Gunnar Kållberg

   Ordförande                                         Justerare                                        Justerare

   ………………………              …………………………                ………………………….  
Eva Poulsen                                     Anita Carlson                                 Kerstin Wålstedt

    Bilagor: 1.   Verksamhetsberättelse

 1. Sammandrag över kassabokens poster, 2011
 2. Revisionsberättelse, 2011
 3. Program, 2012

   

 

 

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING


PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2011-05-05

på Berget


§1 Ordförande Eva Poulsen hälsade välkommen till 11 närvarande medlemmar samt

förklarade mötet öppnat.


§2 Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Gunnar Kållberg och att

jämte ordföranden justera protokollet valdes Anita Carlson och Anita Mattikainen.


§3 Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes


§4 Verksamhetsberättelse för 2010 godkändes


§5 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 godkändes, och bifogas

tillsammans med ekonomisk berättelse, protokollet


§6 Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2010


§7 Programmet för 2011 var bifogat kallelsen.


§8 Medlemsavgiften för år 2012 fastställdes till:

Enskild medlem 75:- och familj: 125:-


§9 Val av ledamöter

Följande ledamöter och övriga funktioner valdes:

A. Ordinarie ledamöter i styrelsen (fyra + ordföranden)

Eva Poulsen, ordförande, 1 år

Anders Nilsson , 2 år

Birgitta Carlsson, 2 år

Gunnar Kållberg, kvarstår, 1 år

Carolina Jonsson, kvarstår, 1 år


B. Suppleanter i styrelsen (minst tre), 1 år

Stefan Haajanen, omval

Margareta Davidsson, omval

Torbjörn Ingwall, omval

Margareta Eliasson, omval

Lilly-Anne Eriksson, omval

Linda Johrin, nyval


C. Revisorer ordinarie (två), 1 år

Börje Karlsson, omval

Hans Lindkvist, omval


D. Revisorsuppleant (en), 1 år

Lars Hallström, omval


E. Festkommitté (minst tre), 2 år

Anita Carlson, sammankallande, omval 2 år

Marlene Regnström, omval 2 år

Susanne Enghag, omval 2 år

Ellinor Leijon, kvarstår 1 år

Sonja Skaan, kvarstår 1 år


F. Valberedning (tre), 1 år

Pia Hallström (sammankallande), omval

Anita Mattikainen, omval

Ingalill Lindkvist, omval


§10 Övriga frågor

John-Elis efterlyste fler skyltar ”grannsamverkan”

Gunnar lovade att fixa att flera skyltar anskaffas


§11 Avslutning

Ordföranden tackade Margareta Andersson för hennes jobb i festkommittén

och överlämnade en liten present.

John-Elis fick också en liten present för det arbete han lagt ner som suppleant i

styrelsen och lovade att han och Elsie kommer att hjälpa till även i fortsättningen

när de kan.

Därefter tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat

och inbjöd till kaffe med dopp.Vid protokollet


…………………….

Gunnar Kållberg


Ordförande Justerare Justerare


……………………… ………………………… ………………………….

Eva Poulsen Anita Carlson Anita Mattikianen


Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse

 1. Sammandrag över kassabokens poster, 2010

 2. Revisionsberättelse, 2010

 3. Program, 2010


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2010-05-05
på Berget

§1                      Ordförande Eva Poulsen förklarar mötet öppnat.

§2                     Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Marianne Karlsson och att jämte ordföranden justera protokollet Anita Mattikainen och Margareta Andersson.

§3                     Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes.

§4                     Verksamhetsberättelsen för året 2009 godkändes.

§5                     Styrelsens ekonomiska berättelse för 2009 godkändes.

§6                     Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 godkändes och bifogas protokollet.

§7                     Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

§8                      Redogörelser

 1. Programmet för 2010 var bifogat kallelsen.
 2.  Sommarservering med loppis på söndagar kl:14.00-17.00 börjar 4/7 till och med den 8/8.
 3. Under sommaren planeras att dra nya elkablar på logen och i ladugården.

§9      Val av ledamöter
Följande ledamöter och övriga funktionärer valdes:

 1. Ordinarie ledamöter i styrelsen (fyra + ordföranden)

Eva Poulsen, ordförande, 1 år
Anders Nilsson, kvarstår 1 år
Birgitta Carlson, kvarstår 1 år
Gunnar Kållberg, omval 2 år
Carolina Jonsson nyval  2 år

                     B.  Suppleanter i styrelsen (minst tre), 1 år                        
Stefan Haajanen omval
Margareta Davidsson omval
Torbjörn Ingwall omval
Margareta Eliasson nyval
John-Elis Hollsten nyval
Lilly-Anne Eriksson nyval (under förutsättningen att hon godtar uppdraget)

C. Revisorer ordinarie (två), 1 år omval
Börje Karlsson
Hans Lindkvist

 1. Revisorsuppleant  (en), 1 år omval

          Lars Hallström

    E.  Festkommite (minst tre), 2 år
Anita Carlson, sammankallande kvarstår1 år
Margareta Andersson kvarstår 1år
Marlene Regnström kvarstår 1 år
Susanne Enghag omval 2 år
Ellinor Leijon omval 2 år
Sonja Skaan omval 2 år

 1. Valberedning  (tre), 1 år

Pia Hallström (sammankallande) omval
Anita Matikainen omval
Ingalill Lindkvist nyval (under förutsättningen att hon godtar uppdraget)

§10       Övriga frågor
Gunnar Kållberg berättar att polis Björn Rosell kommer till Lungsund och
informerar om ”grannsamverkan” om intresse finns.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att planera ett sådant möte tillsammans med
polisen.

§11      Ordförande tackade Marianne Karlsson för sina år i styrelsen och gav en
blomma vilken Marianne tackade för.
Därefter förklarade ordförande årsmötet avslutat och inbjöd till kaffe med
dopp.

 

Vid protokollet
……………………………   
Marianne Karlsson

          
Ordförande Justerare Justerare
.....................................                        ...................................                        ......................................
Eva Poulsen      Anita Mattikainen Margareta Andersson

Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse
2. Sammandrag över kassabokens poster, räkenskapsår 2009
3. Revisionsberättelse för räkenskapsår 2009

                                                                  4. Program för 2010

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2009-05-06
på Berget

§1                     Ordförande Eva Poulsen förklarar mötet öppnat och vi noterar 9 närvarande.

§2                     Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Marianne Karlsson och att jämte ordföranden justera protokollet Anita Carlson och Margareta Davidsson.

§3                     Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes.

§4                     Verksamhetsberättelsen för hembygdsåret 2008 godkändes.

§5                     Styrelsens ekonomiska berättelse för 2008 godkändes.

§6                     Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 godkändes och bifogas protokollet.

§7                     Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

§8                      Redogörelser

 1. Programmet för 2009 var bifogat kallelsen.
 2.  Sommarservering med loppis på söndagar kl:14.00-17.00 börjar 5/7  till och med den 3/8.
 3. Under sommaren kommer får att beta på gärdet vid hembygdsgården.
 4. Under sommaren fortsätter målning av fönstren och byte av vindskivor och inne på logen kommer en scen att byggas.

§9      Val av ledamöter
Följande ledamöter och övriga funktionärer valdes:

 1. Ordinarie ledamöter i styrelsen (fyra + ordföranden)

Eva Poulsen, ordförande, 1 år
Marianne Karlsson, kvarstår 1 år
Gunnar Kållberg, kvarstår 1 år
Anders Nilsson, nyval 2 år
Birgitta Carlson, nyval 2 år

            B.  Suppleanter i styrelsen (minst tre), 1 år                            
Stefan Haajanen omval
Margareta Davidsson omval
Torbjörn Ingwall nyval

C. Revisorer ordinarie (två), 1 år omval
Börje Karlsson
Hans Lindkvist

 1. Revisorsuppleant  (en), 1 år omval

          Lars Hallström

    E.  Festkommite´ (minst tre), 2 år
Anita Carlson, sammankallande omval 2 år
Margareta Andersson omval 2 år
Marlene Regnström omval 2 år
Ellinor Leijon omval 1 år
Sylvia Borén nyval 1 år
Sonja Skaan nyval 1 år

 1. Valberedning  (tre), 1 år

Pia Hallström (sammankallande) omval
Barbro Adell omval
Anita Matikainen nyval

§10  Medlemavgiften
Medlemsavgiften diskuterades. Tre förslag framkom.
- Oförändrad avgift (50 kr enskild medlem och 75 kr för familj).
- 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj
- 75 kr för enskild medlem och 125 kr för familj
Årsmötet beslutade enligt förslag 2; 50 kr för enskild medlem och 100 kr för             
familj.

§11  Ordförande tackade för förtroendet att fortsätta som ordförande och förklarade mötet avslutat och inbjöd till kaffe med dopp.

 

Vid protokollet
……………………………   
Marianne Karlsson

          
Ordförande Justerare Justerare
.....................................                        ...................................                        ......................................
Eva Poulsen      Anita Carlson Margareta Davidsson

Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse
2. Sammandrag över kassabokens poster, räkenskapsår 2008
3. Revisionsberättelse för räkenskapsår 2008
4. Program för 2009

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING


PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2008-05-15 på Berget

§1                     Ordförande Eva Poulsen förklarar mötet öppnat och vi noterar 10 närvarande.

§2                     Till ordförande på mötet valdes Eva Poulsen, sekreterare Marianne Karlsson och att jämte ordföranden justera protokollet Anita Carlson och Anders Nilsson.

§3                     Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes.

§4                     Verksamhetsberättelsen för hembygdsåret 2007 godkändes.

§5                     Styrelsens ekonomiska berättelse för 2007 godkändes.

§6                     Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 godkändes och bifogas protokollet.

§7                     Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

§8                      Redogörelser

 1. Programmet för 2008 var bifogat kallelsen. Ordförande informerade dock om årets hembygdsfest som äger rum lördagen den 9/8 och underhållningen står ”Trio Retur” från Storfors för. De spelar äldre populära schlagers och det blir även allsång.
 2.  Sommarserveringen med loppis kommer, liksom förra sommaren, att begränsas till söndagar mellan kl 14 –18, med början den 6/7 till och med den 3/8.
 3. Under sommaren kommer 3 får att beta på gärdet vid hembygdsgården.
 4. Under våren har målning av fönstren påbörjats och kommer att fortsätta under sommaren och vindskivorna kommer att bytas ut.

e)  Jul i Lungsund kommer att genomföras en lördag i november. Datumet är ännu ej fastställt.                          

§9      Val av ledamöter
Följande ledamöter och övriga funktionärer valdes:

A.Ordinarie ledamöter i styrelsen (fyra + ordföranden)
Eva Poulsen, ordförande, 1 år
Marianne Karlsson, nyval på 2 år
Gunnar Kållberg, nyval på 2 år
Anders Nilsson, kvarstår 1 år
Birgitta Carlson, kvarstår 1 år

B.  Suppleanter i styrelsen (minst tre), 1 år omval                
Stefan Haajanen
Margareta Davidsson
Bengt Enghag

C. Revisorer ordinarie (två), 1 år omval
Börje Karlsson
Hans Lindkvist

D.Revisorsuppleant  (en), 1 år omval
Lars Hallström

E.  Festkommite´ (minst tre), 1 år
Anita Carlson, sammankallande omval
Margareta Davidsson omval       
Eva Poulsen omval
Margareta Andersson omval
Marlene Regnström omval
Anne Ågren
Ellinor Lejon

F.Valberedning  (tre), 1 år

Pia Hallström (sammankallande)
Barbro Adell
Årsmötet ger valberedningen i uppdrag att utse ytterligare en ledamot och att                                      
skyndsamt underrättar styrelsen.

§10  Övrigt
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ”se över” föreningens äppelträd. Lars-Erik
Samuelsson, känd trädgårdsexpert, har rekommenderat hembygdsföreningen att ha äldre sorters äppelträd.

 

§11  Ordföranden förklarar mötet avslutat och inbjuder till kaffe med dopp.

 

Vid protokollet

……………………………   
Marianne Karlsson

          
Ordförande Justerare Justerare

.....................................                        ...................................                        ......................................
Eva Poulsen      Anita Carlson Anders Nilsson

 

Bilagor: Sammandrag över kassabokens poster, räkenskapsår 2007
Revisionsberättelse för räkenskapsår 2007
Program för 2008

 

 

 

I direkt anslutning till årsmötet träffades den nyvalda styrelsen för konstitution
av styrelseposterna.

Närvarande: Eva Poulsen, Anders Nilsson, Gunnar Kållberg, Margareta Davidsson och
Marianne Karlsson.

Ordförande           Eva Poulsen
Vice ordf.             Birgitta Carlson
Kassör                  Anders Nilsson
Sekr.                     Marianne Karlsson
Ledamot               Gunnar Kållberg

 

§ 1
Nästa möte tisdag 10 juni på Kistnäsholmen med pick nick-korg (om vädret tillåter)

§ 2
Justera protokollet valdes Anders Nilsson och Margareta Davidsson

 

Vid protokollet                         Justerare                     Justerare

 

.................................                ............................       .....................................
Marianne Karlsson                   Anders Nilsson           Margareta Davidsson

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LUNGSUNDS HEMBYGDSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2007-05-10 på Berget

§1 T f ordförande, Birgitta Carlson förklarar mötet öppnat och vi noterar 17 närvarande.

§2 Till ordförande på mötet valdes Birgitta Carlson, sekreterare Anders Nilsson och att jämte ordföranden justera protokollet Anita Carlson och Barbro Adell.

§3 Kallelsen och förslaget till dagordning godkändes.  

§4 Verksamhetsberättelsen för hembygdsåret 2006 godkändes.

§5 Styrelsens ekonomiska berättelse för 2006 godkändes.

§6 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006 godkändes och bifogas protokollet.

§7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

§8 Redogörelser

 
§9 Val av ledamöter
Följande ledamöter och övriga funktionärer valdes:

Eva Poulsen, ordförande, 1 år
Birgitta Carlson, nyval på 2 år
Anders Nilsson, nyval på 2 år
Gunnar Kållberg, kvarstår 1 år
Marianne Karlsson, kvarstår 1 år
2 av 2

Stefan Haajanen
Margareta Davidsson
Bengt Enghag

Börje Karlsson
Hans Lindkvist

Lars Hallström
E. Festkommite´ (minst tre), 1 år
Anita Carlson, sammankallande
Margareta Davidsson
Eva Poulsen
Margareta Andersson
Marlene Regnström

Ove Nordström (sammankallande)
Barbro Adell
Pia Hallström

§10 Under punkten övriga ärenden noterades:

§11 Ordföranden förklarar mötet avslutat och inbjuder till kaffe med dopp.

Vid protokollet
……………………………
Anders Nilsson
Ordförande Justerare Justerare

..................................... ................................... ......................................
Birgitta Carlson Anita Carlson Barbro Adell